Thứ hai, Ngày 24 tháng 7 năm 2017
Thông báo
- Từ ngày 01/06/2017, chúng tôi rất tiếc phải dừng các chức năng đăng ký trực tuyến mức độ 3 về Đất đai trên trang http://vpdk.stnmt.khanhhoa.gov.vn.
- Chúng tôi kính báo đến Quý khách hàng được biết.
- Ban quản trị kính báo!