Thứ bảy, Ngày 26 tháng 5 năm 2018
Tin nổi bật
Trích lục bản đồ
Thông tin quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
Trích lục và kiểm tra thông tin quy hoạch thửa đất.
Hướng dẫn đăng ký cung cấp thông tin đất đai.
Đăng ký thế chấp
Xóa thế chấp
Đính chính nội dung thế chấp
Xóa thế chấp và đăng ký thế chấp
Thay đổi nội dung thế chấp
Nộp hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký cấp GCN QSD đất.